fredag 18. mars 2016


Velkommen til fagdag og årsmøte for året 2016

Fredag 1.april kl. 11:00-16:30


Sted: MFOs lokaler i LO Stat-bygget, i Møllergata 10

Plan for dagen:
Kl. 11:00-12.30           Raffe riff: Workshop med Siri Haukenes, Liv Anna Hagen og Elisabeth Anvik.
Kl. 12.45-13.45           Lønnsvilkår og arbeidsforhold for dirigenter ved Anders Hovind, MFO
Kl. 13.45-14.30           Bevertning. FONOKO spanderer lunsj på deltakerne.
Kl. 14.30.16.30           Årsmøte for året 2016. Se årmøtedokumenter lengre ned på siden.
Kl. 17.00                     Middag (Dekkes ikke av FONOKO)


 Velkommen


Velkommen til FONOKOs 28.årsmøte.

FONOKO ble stiftet 16.oktober 1988 og er den dag i dag den eneste dirigentorganisasjonen i Norge.

Hovedfokus i 2015 har vært å få orden i organisering av medlemsregister, nytenkning i henhold til informasjon og kontakt med medlemmene, og samarbeidet i Koralliansen. Til hjelp til organisering har vi tatt i bruk Styreweb. Her kan vi registrere alle medlemmer, fakturere, sende ut informasjon, lagre alle dokumenter fra FONOKOs historie etc. Dette verktøyet har vært til stor hjelp, og styret opplever nå at vi har en mye større oversikt over organisasjonens daglige drift. Det har vært en stor jobb å legge all informasjon inn i Styreweb, men dette arbeidet er nå snart i mål.

Et annet verktøy vi har tatt i bruk er Mailmojo, som brukes til å sende ut nyhetsbrevene. Her fikk vi hjelp til å lage vår egen layout, noe som gjør utsendelsene oversiktlige for leseren, og FONOKOs logo og farger er sentrale.

FONOKO er en organisasjon som er avhengig av innsats fra folk som stiller opp. Jeg har opplevd at dette har fungert svært godt, og alle som jeg har spurt om å gjøre noe, har gjort det på en fremragende måte. Dette inspirerer til videre arbeid i organisasjonen.

Med alle kororganisasjonene i Norge samlet i Koralliansen, opplever nå FONOKO at vi får en sterkere stemme. Siden vi er den eneste organisasjonen som ivaretar dirigentenes rolle, har vi fått en rolle som står sterkere enn noen gang. Koralliansen har sendt inn en søknad til Kulturdepartementet på kr 1,7 millioner til utvikling av dirigentenes kompetanse. Dette er en videreføring av Stjørdalskonferansen 2016 ”Dirigentutvikling i Norge – en felles strategi”. FONOKO vil nå få rollen som sekretariat for denne satsningen, som vi har kalt ”Dirigentløftet 2017”.

Til slutt vil jeg takke styret for innsatsen dere har gjort i denne perioden, med alt dere har bidratt med av arbeid, energi og ikke minst humor!

Lykke til med årsmøtet!


Vennlig hilsen

Gry Sagmo Aglen
Styreleder i FONOKO
Saksliste:


 

Sak 1 Konstituering

  1. Opprop av stemmeberettigede 

  2. Valg av møteleder(e)
  3. Valg av referent(er) og protokollunderskrivere
  4. Valg av tellekorps
Sak 2 Godkjenning av saksliste og innkalling Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes.
Innkalling godkjennes.Sak 3 Årsmelding 2015FONOKO er en frivillig organisasjon som arbeider for å fremme kordirigentenes interesser

Fra årsmøtet 19.september 2015 i Uranienborg Menighetshus, Oslo har styret hatt følgende sammensetning:

Leder:
                                     Gry Sagmo Aglen                    Oslo
Nestleder:                                Elin Persson                            Surnadal
Økonomimedarbeider:             Inga Sandve                             Oslo
Sekretær:                                 Grethe Hovland                      Voss
Styremedlem:                          Tor Tveite                               Oslo
Varamedlem:                           Bernt Nordset                         Kolbotn
Varamedlem:                           Sigurd Engesnes                      Oslo

Valgkomite
Kjetil Aamann             Oslo
Elizabeth Oltedal                    Volda
Wenche Maria Jentoft            Tromsø

Styremøter
Styret i FONOKO har avholdt til sammen 6 styremøter i perioden; fordelt på Malmö, Oslo og på Skype. Mellom møtene har det vært løpende kontakt på mail og telefon. Styret har også hatt fokus på å etablere gode rutiner for styrearbeid og effektivisering av møtevirksomheten.
FONOKO har hatt en privat adresse som kontoradresse i perioden.


         Medlemmer
FONOKO har 379 medlemmer pr 31.desember 2015. Disse er fordelt slik:

12 æresmedlemmer
137 ordinære medlemmer
230 dirigenter i Ung i kor som har kollektivt medlemskap
I 2015 er det meldt inn 36 nye medlemmer

Nyhetsbrev fra FONOKO
FONOKO har siden årsmøtet 19.september og ut 2015 sendt ut to nyhetsbrev. Og det er satt deadline for to nye fram til årsmøtet for 2016. Nyhetsbrevene har inneholdt informasjon om konferanser, kurs og annet som styret har deltatt på, stillingsutlysninger, informasjon om Koralliansen, informasjon om kommende kurs/kongresser. Det planlegges at nyhetsbrevene etter hvert skal være et mer faglig fokus, med repertoarpresentasjoner, faglige artikler om direksjonsteknikk, innstuderingsteknikk etc.

Samarbeid og dialog
Vi benytter oss av ulike samarbeidsformer og har god informasjonsutveksling om tilbud til dirigenter med andre kororganisasjoner. FONOKO har fokusert mye på å etablere et godt og aktivt samarbeid med kororganisasjonene, noe som har resultert i opprettelsen av Koralliansen
Følgende kororganisasjoner er FONOKO jevnlig i dialog/samarbeid med:

Samarbeid med kororganisasjoner i Norge:
Ung i Kor
Medlemmer i UiK har kollektivt medlemskap i FONOKO

Koralliansen
Norsk Sangerforum,Norsk Sangerforbund,Norges Kirkesangforbund, Ung i Kor og FONOKO satte navnet ”Koralliansen” på samarbeidsavtalen som ble inngått i 2013. Koralliansen har hatt to møter høsten 2015.Målsetningen for denne avtalen er:
o   å fremme samarbeidet mellom organisasjonene og styrke den frivillige korsangen i Norge
o   i fellesskap fremme korsangen gjennom et tettere samarbeid om aktiviteter, opplæring og interessepolitisk samarbeid
o   at de samarbeidende organisasjonene i fellesskap skal bidra til å gjøre hverandre bedre.

FONOKO arbeider med å få til en avtale med Musikernes fellesorganisasjon (MFO), Norsk stemmepedagogisk forening (EVTA) og Musikkpedagogene Norge i løpet av våren 2016.Nordisk samarbeid med de andre korlederforeningene:
Foreningen Danske Korledere
Föreningen Sveriges Körledere
Den finske korlederforeningen
Den islandske korlederforeningenFølgende organisasjoner FONOKO er medlem av:
Norsk Musikkråd
Musikkens studieforbund
Nordisk Korforum - og herigjennom IFCM, International Federation for Choral Music
Syng For Livet

Informasjonsarbeid
FONOKO driver aktivt informasjonsarbeid på fonoko.no, twitter og på sin facebookside. Der kan man finne informasjon om bl.a:
·      Nyheter for kordirigenter
·      Ledige stillinger for kordirigenter
·      Oversikt over festivaler, korkonkurranser, kurs og utdanninger rettet mot dirigenter
·      Lenkesamling med nyttig informasjon for kordirigenter
·      Informasjon om organisasjonen FONOKO og aktivitetene som FONOKO har

Stjørdal 8.-11.januar
Ung i Kor har arrangert dirigentkurs første helgen i januar i Stjørdal i mange år. Og i 2015 ble det arrangert dirigentkurset ”Lær å dirigere på 1-2-3”, som FONOKO sto ansvarlig for. Det resulterte i 50 påmeldte ferske dirigenter, og to fra styret til FONOKO, Sigurd Engesnes og Gry Sagmo Aglen, var instruktører på kursene. Tilbakemeldingene var gode, og dette resulterte i at det ble lansert to kurs i 2016, met tittelen ”Lær å dirigere på 1-2-3” og ”Lær å dirigere på 4-5-6”

Fagdag 19.september
FONOKO arrangerte en fagdag i forbindelse med årsmøtet i 2015. Innholdet på fagdagen var:
·      Lønnsvilkår for dirigenter v/Hans Ole Rian, MFO
·      Digitale hjelpemidler for kor og dirigent – musikkteori og en felles begrepsforståelse v/Sigurd Engesnes, FONOKO
·      "Musikklivet trenger gode lokaler"
En teoretisk og praktisk innføring av den nye standarden for musikklokaler v/ Jon G. Olsen, Akershus Musikkråd

10 medlemmer deltok på fagdagen, og tilbakemeldingene var positive. Styret har besluttet at FONOKO kommer til å arrangere ny fagdag i forbindelse med årsmøtet 2016. Og i september 2016 vil det bli et større dirigentkurs. Planen er at dette skal bli et årlig arrangement, som på sikt skal utvikle seg til en dirigentkonferanse med mange deltagende.

Kongress 2015
Årets kongress ble Nordisk korlederkongress i Malmö 2.-4.oktober.
Alle representantene fra styret og ca. 20 medlemmer fra FONOKO deltok på kongressen. Det ble fokusert på samarbeid mellom ulike kororganisasjoner og faglig påfyll. Under kongressen hadde FONOKO også et styremøte.


Forslag til vedtak
Årsmeldingen om virksomheten for perioden godkjennes.

 

Sak 4 Regnskap 2015

Se regnskap i eget vedlegg.
Regnskapet er sendt til revisjon, men pga sykdom har vi ikke fått revisjonsberetningen innen fristen for utsendelsen av årsmøtepapirene. Denne legges fram på årsmøtet.

Forslag til vedtak:
Regnskapet for Foreningen norske kordirigenter for 2015 godkjennes.

Sak 5 Behandling av innkomne saker 


Ingen saker er meldt.

Sak 6 Godkjenning av handlingsplan 


Handlingsplanen gjelder til 2017, og ligger vedlagt bakerst i dokumentet. Blir behandlet på neste årsmøte.

Sak 7 Fastsetting av medlemskontingent 


Medlemskontingenten er satt til kr 600,-/300,-
Styret har besluttet at denne ikke endres.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner denne beslutningen.


Sak 8 Vedtekter

Vedtektene er vedlagt bakerst i dokumentet.

1.     I § 5 i vedtektene står ”Alle verv i FONOKO er ulønnet.” Styret ønsker å honorere styreleder, og derfor foreslås det at formuleringen i vedtektene endres til ”Styreleder mottar honorar som fastsettes hvert år i budsjettet. Øvrige styreverv er ulønnet.”

2.     I henhold til Brønnøysundregistrene, skal leder for FONOKO ha signaturrett. Dette kommer ikke fram av dagens vedtekter. Styret i FONOKO foreslår at følgende setning (markert i gult) legges til i § 4: ”Styret består av 5 medlemmer. Foreningens leder velges separat av årsmøtet, og styrets leder har signaturrett.


Forslag til vedtak:
Endringer i vedtektene godkjennes.

Sak 9 Budsjett 2016

Se budsjett i eget vedlegg

Forslag til vedtak:
Budsjett for Foreningen norske kordirigenter for 2016 godkjennes.

 

Sak 10 Valg


FONOKOs årsmøte 2016 skal velge leder, ett styremedlem, to varamedlemmer samt valgkomite. De øvrige medlemmene i styret er valgt for perioden fram til årsmøtet 2017.

Den sittende valgkomiteen takker årsmøtet 2015 for tilliten, og innstiller følgende kandidater til de vervene som skal fylles:

Verv                       2015                                  2016                           Kommentar
Leder

Gry Sagmo Aglen

På valg

Gjenvalg som leder. Gjenvalg i styret.
Styremedlem
Grethe Hovland
Ikke på valg
1 år igjen

Styremedlem
Elin Persson
Ikke på valg
1 år igjen

Styremedlem
Tor Tveite
På valg
Gjenvalg

Styremedlem
Inga Sandve
Ikke på valg

1 år igjen
Varamedlem
Bernt Nordset
Ikke på valg

1 år igjen
Varamedlem
Sigurd Engesnes
Ida Holm

Ny
Valgkomité
Kjetil Aamann
Sigurd Engesnes

Ny (fra styret)
Valgkomité
Elizabeth Oltedal
På valg

Gjenvalg
Valgkomité
Wenche Maria Jentoft
På valg

Gjenvalg

Revisor

Botten Musikk
På valg
GjenvalgTromsø/Volda/Skedsmo, 17. mars 2016
Wenche Maria Jentoft /s/
Elizabeth Oltedal /s/
Kjetil Aamann /s/

Budsjett FONOKO 2016
Tekst
Administrasjon
Stjørdal
Fagdag
Årsmøte
Dirigentkurs
Totalt
Inntekter
Renter
50
50
Medlemskontingent
131000
131000
Norsk musikkråd
25000
25000
Musikkens studieforbund
20000
20000
Ung i kor aktivitetsstøtte
3200
6000
VO
2000
400
1000
3400
Deltageravgift
8000
8000
Sum inntekter
156050
22000
3600
15000
196650
Utgifter
Norsk musikkråd
7000
7000
Reiseutgifter
11000
6000
8000
1500
26500
Representasjon
10000
10000
Musikkens studieforbund
800
800
Honorar kursholdere
16000
10000
26000
Omkostninger
150
150
Honorar nyhetsbrev
24000
24000
Styrelederhonorar
8000
8000
Hjemmeside
10000
10000
Administrasjon
10000
10000
Mailmojo
1700
1700
Styreweb
4000
4000
Møtemat
4000
4000
Servering
2000
3500
3000
8500
Gaver
2000
500
500
1000
4000
Leie av lokaler
4000
4000
Honorar sekretariat
30000
30000
Sum utgifter
90650
22000
2500
12000
14500
178650
Resultat 65400 0 1100 -12000 500
18000


Regnskap FONOKO 2015
Åpningsbalanse
40750,67
Inntekter
Renter
40,19
Medlemskontingent styreweb
18000
Medlemskontingent andre
1600
Norsk musikkråd
50000
Musikkens studieforbund
11000
Sum salgsinntekter
80640,19
Utgifter
reiseutgifter
21535
kongressutgifter
21403,72
Musikkens studieforbund
605
Fagdag
1405
Omkostninger
112
Sum driftskostnad
45060,72
Resultat
35579,47
Årsresultat
76330,14
35579,47
Kontrollsummering
SANN