fredag 3. februar 2017

FONOKOs årsmøte og fagdag lørdag 18.mars

Foreningen norske kordirigenter inviterer til fagdag og årsmøte 18. mars, kl. 11.00 - 17.00

Sted: MFOs lokaler, adr. Møllergata 10, Skråningen, Oslo

Program:

Kl. 11.00 Innstuderingsmetodikk - inspirasjonskurs med Tone Bianca Sparre Dahl
Kl. 13.00 Dirigentens arbeidsvilkår - informasjon om kontrakt og lønn med MFO og FONOKOs styre
Kl. 14.30 Årsmøte for FONOKOs medlemmer

Norsk Korsenter AS har noteutstilling.

Pris:
Medlem i FONOKO: kr. 0,-
Ikke medlem i FONOKO: kr. 1000,-

Meld deg på her

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival går av stabelen samme uken som vi har fagdag og årsmøte, og alle deltakere på fagdagen og FONOKOs medlemmer får 20% rabatt på alle konserter og mesterklasser, med unntak av åpnings- og avslutningskonsertene. Se her for festivalprogram: http://www.kirkemusikkfestivalen.no/


Velkommen


Velkommen til FONOKOs 29.årsmøte.

FONOKO ble stiftet 16.oktober 1988 og er den dag i dag den eneste dirigentorganisasjonen i Norge.

Hovedfokus i 2016 har vært dirigentenes lønns- og arbeidssituasjoner, og utvikle dirigentkurs på ulike nivåer. Vi fikk til en avtale med Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) om at våre medlemmer kan få hjelp av MFO til juridiske spørsmål gjennom FONOKOs styre, selv om de ikke er medlemmer i MFO. Dette ser vi på som en svært god avtale for våre medlemmer, siden det stadig kommer spørsmål om dirigentens arbeidssituasjoner og lønn. Derfor har vi også i år en avdeling på fagdagen i forbindelse med årsmøtet, hvor vi tar opp dette temaet. FONOKO er ikke en fagforening, og har derfor ikke forhandlingsrett. Men vi kan bistå våre medlemmer i spørsmål og hjelpe til med argumenter for å bedre lønns- og arbeidssituasjon.

Vi fikk formalisert avtalen med Ung i kor om kollektivt medlemskap i januar, og videre har vi endelig kommet i mål med organisering av medlemsregister og fakturering av medlemskontingenten. Og selv om dette egentlig er en selvfølge, så har vi først ved utgangen av 2016 et medlemsantall, der alle har betalt kontingent for 2016. Dette har ført til at FONOKOs inntekter har økt betraktelig, og vi har fått et større handlingsrom til å øke aktiviteten i foreningen. En konsekvens av det, er at styret nå foreslår å opprette en stilling som daglig leder på 20 %, som skal ta seg av administrasjons- og økonomiske oppgaver.

FONOKO er en organisasjon som er avhengig av innsats fra folk som stiller opp. Jeg har opplevd at dette har fungert svært godt, og alle som jeg har spurt om å gjøre noe, har gjort det på en fremragende måte. Dette inspirerer til videre arbeid i foreningen.

Til slutt vil jeg takke styret for innsatsen dere har gjort i denne perioden, med alt dere har bidratt med av arbeid, energi og ikke minst humor. Dere er bare helt supre! J

Lykke til med årsmøtet!Vennlig hilsen

Gry Sagmo Aglen
Styreleder i FONOKOSaksliste:


 

Sak 1 Konstituering

 1. Opprop av stemmeberettigede 

 2. Valg av møteleder(e)
 3. Valg av referent(er) og protokollunderskrivereSak 2 Godkjenning av saksliste og innkalling Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes.
Innkalling godkjennes.Sak 3 Årsmelding 2016FONOKO er en frivillig organisasjon som arbeider for å fremme kordirigenters interesser


Fra årsmøtet 1.april 2016 i MFOs lokaler i Møllergata 10, Oslo har styret hatt følgende sammensetning:

Leder:
                                     Gry Sagmo Aglen                    Oslo
Nestleder:                                Elin Persson                            Surnadal
Økonomimedarbeider:             Inga Sandve                             Oslo
Sekretær:                                 Grethe Hovland                      Voss
Styremedlem:                          Tor Tveite                               Oslo
Varamedlem:                           Bernt Nordset                         Kolbotn
Varamedlem:                           Ida Cecilie Holm                     Oslo


Styremøter
Styret i FONOKO har avholdt til sammen 7 styremøter i perioden i Oslo og på Skype. To av møtene har vært heldagsmøter, og da har hele styret vært tilstede. Styret har behandler 56 saker i løpet av året. Mellom møtene har det vært løpende kontakt på mail og telefon. Styret har også hatt fokus på å etablere gode rutiner for styrearbeid og effektivisering av møtevirksomheten.
FONOKO har hatt en privat adresse som kontoradresse i perioden.

Medlemmer
FONOKO har 373 medlemmer pr 31.desember 2016. Disse er fordelt slik:

·      12 æresmedlemmer
·      134 ordinære medlemmer (inkludert student- og pensjonistmedlemmer)
·      242 dirigenter i Ung i kor som har kollektivt medlemskap
I 2017 er det meldt inn 27 nye medlemmer.
Det kan se ut som at det har vært mange utmeldinger, siden fjorårets totale antall medlemmer var 379 og det er innmeldt 27 nye. Men styret har i løpet av 2016 klart å oppdatere medlemslisten, slik at denne er nå korrekt. Dette har resultert i at alle som nå står som medlemmer betalte medlemsavgiften for 2016.

Nyhetsbrev fra FONOKO
FONOKO har i løpet av 2016 sendt ut fem nyhetsbrev. Nyhetsbrevene har inneholdt informasjon om konferanser, kurs og annet som styret har deltatt på, stillingsutlysninger, informasjon om Koralliansen, informasjon om kommende kurs/kongresser. Det planlegges at nyhetsbrevene etter hvert skal være et mer faglig fokus, med repertoarpresentasjoner, faglige artikler om direksjonsteknikk, innstuderingsteknikk etc.

Samarbeid og dialog
Vi benytter oss av ulike samarbeidsformer og har god informasjonsutveksling om tilbud til dirigenter med andre kororganisasjoner. FONOKO har fokusert mye på å etablere et godt og aktivt samarbeid med kororganisasjonene, noe som har resultert i opprettelsen av Koralliansen.

Koralliansen
I november 2015 bekreftet Norges Korforbund og Ung kirkesang at de også ville tilslutte seg Koralliansen, og 8.januar 2016 hadde Koralliansen sitt første møte, hvor alle kororganisasjonene i Norge skrev under på samarbeidsavtalen. Dette var et stort øyeblikk, og alle var veldig glade for at vi endelig har fått til et felles samarbeid om korutvikling i Norge.  Koralliansen har også besluttet at det skal arrangeres NM for kor oktober 2017.
Det er opprettet et musikkfaglig utvalg i Koralliansen, og der sitter en representant fra FONOKO. Følgende møter er blitt gjennomført i regi av Koralliansen i løpet av 2016:
·      8.januar: Felles møte med valgte og ansatte ledere. Bernt Nordset og Inga Sandve tilstede fra FONOKO
·      31.mai: Felles møte med valgte og ansatte ledere. Gry Sagmo Aglen tilstede fra FONOKO
·      16.august: Møte musikkfaglig utvalg. Tilstede Gry Sagmo Aglen
·      13.oktober: Møte i musikkfaglig utvalg. Gry Sagmo Aglen tilstede på skype


Følgende organisasjoner er FONOKO i jevnlig dialog/samarbeid med:
Musikernes Fellesorganisasjon – MFO: I januar fikk vi opprettet en avtale med MFO, hvor medlemmer i FONOKO kan få hjelp til juridiske spørsmål av MFO gjennom FONOKOs styre. Dette ser vi på som en meget god avtale for våre medlemmer.
Krafttak for sang: FONOKO har underskrevet en partneravtale.

FONOKO arbeider med å få til en avtale Norsk stemmepedagogisk forening (EVTA) og Musikkpedagogene Norge i løpet av våren 2017.
Nordisk samarbeid med de andre korlederforeningene:
Foreningen Danske Korledere
Föreningen Sveriges Körledere
Den finske korlederforeningen
Den islandske korlederforeningen


Følgende organisasjoner FONOKO er medlem av:
Norsk Musikkråd
Musikkens studieforbund
Nordisk Korforum - og herigjennom IFCM, International Federation for Choral Music
Syng For Livet
Krafttak for sang


Informasjonsarbeid
FONOKO driver aktivt informasjonsarbeid på fonoko.no og på sin facebookside. I november opprettet vi også en egen facebookside, som fungerer parallelt med hjemmesiden.
På våre informasjonskanaler kan man finne informasjon om bl.a:
·      Nyheter for kordirigenter
·      Ledige stillinger for kordirigenter
·      Oversikt over festivaler, korkonkurranser, kurs og utdanninger rettet mot dirigenter
·      Lenkesamling med nyttig informasjon for kordirigenter
·      Informasjon om organisasjonen FONOKO og aktivitetene som FONOKO har
·      Informasjon om kurs som arrangeres av Koralliansen


FONOKO på statsbudsjettet: 1 million i bevilgninger til dirigentutvikling!
Koralliansen sendte inn en søknad til Kulturdepartementet i vår, hvor vi søkte om 1,7 millioner til dirigentutvikling. Gleden var stor da regjeringen bestemte seg for å bevilge 1 million kroner til dette.


Modulbaserte kurs for dirigenter og mentorordning
På bakgrunn av tilskuddet fra statsbudsjettet har Koralliansen i løpet av 2016 utarbeidet studieplaner for modulbaserte kurs for dirigenter. Modul 1 er for helt nybegynnere, og har et omfang på 32 timer, som utgjør to helger. Modul 2 er for litt øvede dirigenter, og bygger på modul 1. Dette kurset har et omfang på 40 timer, og utgjør tre helger. En del av kursene er oppfølging mellom samlingene. Modul 1 har vært gjennomført to ganger i 2016, den ene i forbindelse med Norges korforbunds sommerkorskole på Toneheim, og den andre i regi av FONOKO og Norsk sangerforum i Østfold.

Mentorordning for kordirigenter
Koralliansen har også utarbeidet en mentorordning for dirigenter, og har planlagt å opprette en mentorbank bestående av kvalifiserte, erfarne dirigenter, som får i oppgave å veilede fire kordirigenter innenfor et geografisk område gjennom ett år. I løpet av dette året skal følgende program gjennomføres:
 • Mentoren er til stede på en eller flere korøvelse i dirigentenes kor og gir individuell veiledning basert på dette.
 • Mentoren gjennomfører en todagers samling der de fire dirigentene har med sine kor og får veiledning.
 • Mentoren arrangerer en eller flere gruppesamlinger for dirigentene
I tillegg kan det være aktuelt med veiledning ved hjelp av video og videokonferanse.


Dirigentsamlingen i Stjørdal 8.-10.januar
Koralliansen arrangerte dirigentkonferanse fredag 8.januar i Kulturhuset Kimen på Stjørdal.
Tittelen var ”Dirigentutvikling i Norge – en felles strategi?”, med Anne Enger som ordstyrer. Hilde Lea Ness fra Kulturdepartementet var også tilstede, samt representanter fra Norges Musikkhøgskole, Kirkerådet, Norsk kulturskoleråd, Musikernes Fellesorganisasjon og Norsk Musikkråd. I tillegg var flere utdanningsinstitusjoner, kulturskoler og kororganisasjoner representert. Alt i alt var den 42 deltakere på konferansen. Synliggjøringen av behovet for opplæring av dirigenter på alle nivå ble belyst, og også behovet for støtte til dirigentopplæring. At regjeringen bevilget 1 million kroner til dirigentopplæring på statsbudsjettet for 2017, ser vi på som en av konsekvensene av konferansen.

FONOKO arrangerte to kurs på Stjørdal dette året, hvor vi gjentok fjoråret kurs ”Lær å dirigere på 1-2-3” som ble avholdt av Grethe Hovland. I tillegg utarbeidet vi kurset ”Lær å dirigere på 4-5-6”, som er en påbygning av ”1-2-3-kurset”. Dette ble avholdt av Gry Sagmo Aglen. Det var til sammen 38 deltaker på disse to kursene.


Fagdag og årsmøte 1.april
FONOKO arrangerte en fagdag i forbindelse med årsmøtet i 2016. Innholdet på fagdagen var:
·      Workshop med Liv Anna Hagen og Elisabeth Anvik. Temaet var ostinater og hvordan disse kan brukes på ulike måter og i oppvarming.
·      Lønnsvilkår for dirigenter v/Anders Hovind og Odd Langklopp, MFO

20 medlemmer deltok på fagdagen og årsmøtet, og tilbakemeldingene var gode. Vi fikk gode diskusjoner om dirigentens lønnsvilkår og arbeidssituasjoner.
Årsmøtet besluttet at årsmøtet for 2017 skulle legges samtidig med Oslo kirkemusikkfestival.


Workshop med Kirby Shaw 10.september, Bårdar danseinstitutt, Oslo
Lørdag 10.september arrangerte FONOKO en workshop med Kirby Shaw. Dette var et samarbeid med Erland Dalen og koret Damenes aften på Hamar. Shaw tok utgangspunkt i sitt repertoar og viste metoder for å få koret til å låte i en mer ”popsound”. Dessverre var det kun 10 deltakere på workshopen, men de som var der var fornøyde med dagen. Etter workshopen i Oslo hadde Kirby Shaw kurs med korister på Hamar, som resulterte i en konsert i Hamar kulturhus.


Representasjon på kongresser, konferanser, debatter
Medlemmer fra styret har deltatt på flere konferanser og kongresser i utlandet i løpet av 2016. Følgende tilstelninger har FONOKO vært representert:
·      The Association of British Choral Directors – ABCD: Elin Persson var tilstede på deres årlige konferanse i Winchester i august. Dette resulterte i at FONOKO-medlemmer får nå samme medlemstilbud som ABCD´s egne medlemmer på kurs og andre arrangementer i regi av ABCD.
·      Norklang 16, Åbo, Finland: Grethe Hovland deltok og Elin Persson var kursholder
·      Föreningen svenske kördirigenters konvent i Ingesund, oktober: Elin Persson deltok.
·      Foreningen danske kordirigenters kongress i Askov, september: Grethe Hovland og Ida Cecilie Holm deltok
·      Kirkerådets korkonferanse i Oslo, november: Bernt Nordset og Ida Cecilie Holm deltok


Forslag til vedtak
Årsmeldingen om virksomheten for perioden godkjennes.

 Sak 4 Regnskap 2016

Se regnskap i eget vedlegg.
Regnskapet er sendt til revisjon, men pga forsinkelse har vi ikke fått revisjonsberetningen innen fristen for utsendelsen av årsmøtepapirene. Denne legges fram på årsmøtet.

Forslag til vedtak:
Regnskapet for Foreningen norske kordirigenter for 2016 godkjennes.
Sak 5 Behandling av innkomne saker 


Ingen saker er meldt.Sak 6 Godkjenning av handlingsplan  2017 – 2019


Overordnet plan:

FONOKO skal være en synlig og relevant organisasjon for kordirigenter i Norge ved å:
       være en aktiv pådriver for å ivareta og styrke dirigentens arbeidsforhold og faglige utvikling.
       videreutvikle samarbeid med norske kororganisasjoner.
       samarbeide videre med de nordiske søsterorganisasjonene.
       stimulere til kontakt mellom relevante parter i kulturpolitiske saker, og i forbindelse med faglig skolering av kordirigenter.


Konkrete tiltak:

Med utgangspunkt i dette vil styret i 2017 arbeide for følgende delmål ved å: 

o   jobbe videre med arbeidskontrakter i samarbeid med Koralliansen og MFO.
o   arrangere dirigentkurs i Stjørdal i januar.
o   arrangere fagdager og kollegatreff.
o   arrangere masterclass for dirigenter.
o   arrangere Modul 1 og 2 i Hamar-området.
o   gjennomføre mentorordning for dirigenter i samarbeid med Koralliansen.
o   sende ut nyhetsbrev seks ganger.
o   inngå samarbeidsavtale med EVTA Norsk stemmepedagogisk forum.
o   inngå samarbeidsavtale med Musikkpedagogene Norge.
o   samarbeide med de andre nordiske søsterorganisasjonene om nordiske dirigentkonferanser.
o   være representert på aktuelle nordiske dirigentarrangementer.
o   formalisere samarbeidet med Assosiation of British Choral Directors – ABCD.
o   jobbe kulturpolitisk gjennom Koralliansen og i samarbeid med MFO.


Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner handlingsplanenSak 7 Fastsetting av medlemskontingent 


Medlemskontingenten er satt til kr 600,-/300,-
Styret har besluttet at denne ikke endres.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner denne beslutningen.


Sak 8 Vedtekter

Det forekommer ingen forslag til endringer i vedtektene.Sak 9 Budsjett 2017

Se budsjett i eget vedlegg

Forslag til vedtak:
Budsjett for Foreningen norske kordirigenter for 2017 godkjennes.Sak 10 Valg


FONOKOs årsmøte 2017 skal velge leder, tre styremedlemmer, to varamedlemmer samt valgkomite. Det øvrige medlemmet i styret er valgt for perioden fram til årsmøtet 2017.

Den sittende valgkomiteen takker årsmøtet 2016 for tilliten, og innstiller følgende kandidater til de vervene som skal fylles:
                                                                                                           
Verv

Navn

 Sted

Valgt for antall år
Kommentar
Styreleder

Ida Cecilie Holm

 Oslo
1 år
Ny, tidligere varamedlem
Styremedlem
Grethe Hovland
 Voss
2 pr
Gjenvalg

Styremedlem
Elin Persson
 Surnadal
2 år
Gjenvalg

Styremedlem
Gry Sagmo Aglen
 Oslo
1 år
Tidligere leder

Styremedlem
Bernt Nordset
 Ski
2 år

Tidligere varamedlem
1. varamedlem
Rudolf de Beer
 Steinkjer
1 år

Ny
2. varamedlem
Ketil Grøtting
 Volda
1 år

Ny
Valgkomité
Sigurd Engesnes

 Oslo
1 år
Gjenvalg
Valgkomité
Elizabeth Oltedal
 Volda
1 år

Gjenvalg
Valgkomité
Wenche Maria Jentoft
 Tromsø
1 år

GjenvalgTromsø/Volda/Oslo, 3. mars 2017
Wenche Maria Jentoft /s/
Elizabeth Oltedal /s/
Sigurd Engesnes /s/Vedlegg:


Vedtekter for FONOKO (Foreningen Norske Kordirigenter)


Revidert og vedtatt på årsmøtene i Oslo 1995,
Voss 2001, Kristiansand 2002 og Hamar 2008, Århus 2010, Oslo 2016   .

§ 1 Formål
FONOKO er en organisasjon for kordirigenter og andre som er interessert i musikkfaglig korarbeid. FONOKO skal arbeide for kordirigenter spesielt, og for korbevegelsen generelt.

§ 2 Medlemskap
Kordirigenter og andre som er interessert i musikkfaglig korarbeid, som har meldt seg inn i organisasjonen og betalt årskontingent, er medlemmer.
Æresmedlemmer fritas for kontingent. Se egne retningslinjer for informasjon om æresmedlemskap.

§ 3 Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens øverste organ. Årsmøtet holdes hvert år, fortrinnsvis i forbindelse med et kordirigentfaglig arrangement. Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars hvert år. Innkalling til årsmøtet skal skje minst to måneder på forhånd.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest en måned før møtet. To uker før møtet skal alle saker være tilgjengelig for medlemmene. Medlemmer har forslags- og stemmerett. Årsmøtet kan avgjøre om eventuelt andre kan ha talerett.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. For vedtektsendringer, se § 6.
Saksliste
Konstituering
 1. Opprop av stemmeberettigede 

 2. Valg av møteleder(e) 

 3. Valg av referent(er) og protokollunderskrivere 

 4. Valg av tellekorps og evt. redaksjonskomité 

 5. Godkjenning av saksliste og innkalling 

 6. Godkjenning av årsmelding 

 7. Godkjenning av revidert regnskap/regnskapsoversikt 

 8. Behandling av innkomne saker 

 9. Godkjenning av handlingsplan 

 10. Fastsetting av medlemskontingent 

 11. Godkjenning av budsjett 

 12. Valg av
  1. Leder for 1 år
  2. Fire styremedlemmer for 2 år, ambulerende
  3. To varamedlemmer for 2 år, ambulerende
  4. En revisor
  5. Tre medlemmer til valgkomité for 1 år 


Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.

§ 4 Styret
Styret består av 5 medlemmer. Foreningens leder velges separat av årsmøtet, og styrets leder har signaturrett. For øvrig konstituerer styret seg selv.
Styret holder møter når det finner det nødvendig. Det er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer, inklusive leder eller nestleder er til stede.

§ 5 Administrasjon/Utvalg
Styret avgjør hvordan foreningens administrasjon/daglige drift best ivaretas innen rammen av vedtatte budsjett og handlingsplan.
I budsjettet settes av et beløp til intern fordeling i styret. Styremedlemmenes utgifter i forbindelse med arbeidet dekkes etter regning. Reise/oppholdsutgifter dekkes etter statens satser. Drifts- og regnskapsperioden følger kalenderåret. Styret kan velge/oppnevne arbeidsutvalg eller andre utvalg om det finner det ønskelig.


§ 6 Vedtektsendringer

Endringer av foreningens vedtekter skjer etter vedtak med minst 2/3 flertall på årsmøtet.


§ 7 Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare skje etter vedtak på to etterfølgende årsmøter, hvorav det ene skal være et ordinært årsmøte.
Det siste møtet avgjør hvordan FONOKOs midler skal disponeres. Vedtakene må være gjort med med minst 2/3 flertall.