Organisasjon


  
Fonokos styre for 2017:                                    Epost:
Leder:                Ida Cecilie Holm, Oslo             idacecilieholm(at)gmail.com
Nestleder:          Elin Persson, Surnadal              elinpers(at)online.no
Sekretær:           Grethe Hovland, Voss               grethov(at)gmail.com
Styremedlem:    Gry Sagmo Aglen, Oslo           gryaglen(at)gmail.com
Styremedlem:    Bernt Nordset, Kolbotn            bernt(at)nordset.com

Varamedlemmer:
 
Ketil Grøtting, Volda
Rudolf De Beer, Steinkjer


Valgkomite:               
Ingrid Danbolt, Skedsmo
Eva Therese Johansen, Leknes
Bodil Kvernenes Nørdsett, Kristiansand              

                   

Handlingsplan for 2015 - 2017

FONOKO vil være en synlig og relevant organisasjon for kordirigenter i Norge ved å:

 • være en aktiv pådriver for å ivareta og styrke dirigentens arbeidsforhold og faglige utvikling
 • videreutvikle samarbeid med norske kororganisasjoner 

 • samarbeide videre med de nordiske søsterorganisasjonene

 • stimulere til kontakt mellom relevante parter i kulturpolitiske saker, og i forbindelse med faglig skolering av kordirigenter

Gjennom medlemskapet ditt i Fonoko er du også medlem av flere paraplyorganisasjoner:
FONOKO har samarbeidsavtaler med:


 

Vedtekter for FONOKO (Foreningen Norske Kordirigenter)


Revidert og vedtatt på årsmøtene i Oslo 1995,
Voss 2001, Kristiansand 2002 og Hamar 2008, Århus 2010.
§ 1 Formål  
Fonoko er en organisasjon for kordirigenter og andre som er interessert i musikkfaglig korarbeid. Fonoko skal arbeide for kordirigenter spesielt, og for korbevegelsen generelt.

§ 2 Medlemsskap
Kordirigenter og andre som er interessert i musikkfaglig korarbeid, som har meldt seg inn i organisasjonen og betalt årskontingent, er medlemmer.
Æresmedlemmer fritas for kontingent. Se egne retningslinjer for informasjon om æresmedlemsskap.
§ 3 Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens øverste organ. Årsmøtet holdes hvert år, fortrinnsvis i forbindelse med et kordirigentfaglig arrangement. Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars hvert år. Innkalling til årsmøtet skal skje minst to måneder på forhånd.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest en måned før møtet. To uker før møtet skal alle saker være tilgjengelig for medlemmene. Medlemmer har forslags- og stemmerett. Årsmøtet kan avgjøre om eventuelt andre kan ha talerett.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. For vedtektsendringer, se § 6.
Saksliste
Konstituering
 1. Opprop av stemmeberettigede 

 2. Valg av møteleder(e) 

 3. Valg av referent(er) og protokollunderskrivere 

 4. Valg av tellekorps og evt. redaksjonskomité 

 5. Godkjenning av saksliste og innkalling 

 6. Godkjenning av årsmelding 

 7. Godkjenning av revidert regnskap/regnskapsoversikt 

 8. Behandling av innkomne saker 

 9. Godkjenning av handlingsplan 

 10. Fastsetting av medlemskontingent 

 11. Godkjenning av budsjett 

 12. Valg av
  1. Leder for 1 år
  2. Fire styremedlemmer for 2 år, ambulerende
  3. To varamedlemmer for 2 år, ambulerende
  4. En revisor
  5. Tre medlemmer til valgkomité for 1 år 


Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.

§ 4 Styret
Styret består av 5 medlemmer. Foreningens leder velges separat av årsmøtet, og styrets leder har signaturrett. For øvrig konstituerer styret seg selv.
Styret holder møter når det finner det nødvendig. Det er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer, inklusive leder eller nestleder er til stede.

§ 5 Administrasjon/Utvalg
Styret avgjør hvordan foreningens administrasjon/daglige drift best ivaretas innen rammen av vedtatte budsjett og handlingsplan.
I budsjettet settes av et beløp til intern fordeling i styret. Styremedlemmens utgifter i forbindelse med arbeidet dekkes etter regning. Reise/oppholdsutgifter dekkes etter statens satser. Drifts- og regnskapsperioden følger kalenderåret. Styret kan velge/oppnevne arbeidsutvalg eller andre utvalg om det finner det ønskelig.

§ 6 Vedtektsendringer
Endringer av foreningens vedtekter skjer etter vedtak med minst 2/3 flertall på årsmøtet.

§ 7 Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare skje etter vedtak på to etterfølgende årsmøter, hvorav det ene skal være et ordinært årsmøte.
Det siste møtet avgjør hvordan Fonokos midler skal disponeres. Vedtakene må være gjort med minst 2/3 flertall.